Konkurs kulinarny Taste the Summer by Almette Fruit

Chciałabym zaprosić Was serdecznie do smakowania letnich smaków i udziału w wielkim konkursie "Taste the Summer by Almette Fruit". 

Konkurs będzie organizowany jednocześnie na 10-ciu blogach kulinarnych, ale sami musicie zdecydować gdzie wyślecie swoje zgłoszenie bo udział można zgłosić tylko na jednym z nich. Jakie blogi organizują taki konkurs i do kogo można zgłaszać swoje przepisy możecie zobaczyć na stronie konkursowej - KONKURS

Co trzeba zrobić żeby wziąć udział w konkurs? Wszystkie informacje w dalszej części wpisu.


Żeby wziąć udział w konkursie wystarczy przygotować swoje własne danie do użycie którego wykorzystacie jeden z owocowych serków Almette. Do wyboru macie Almette z Gruszką i Jabłkiem lub Almette z Jagodą i Maliną, lub Almette z Wiśnią i Żurawina, lub Almette z Morelą i Wanilią. Chodzi o dania bardziej wymyślne niż zaproponowanie Almette jako dodatku do kanapki. Liczę na Waszą kreatywność. Przepis powinien być przygotowany specjalnie z okazji tego konkursu i nie publikowany nigdzie wcześniej. Można zgłosić więcej niż jeden przepis, ale dozwolony jest udział tylko na jednym blogu organizującym konkurs.

   Przepisy wysyłamy na adres i.kulinska@synertime.pl

Wymagane jest dołączenie zdjęcia dania wykonanego według zgłoszonego przepisu. Na zdjęciu może być widoczne, ale nie musi, opakowanie użytego w przepisie serka. Zgłoszenie konkursowe musi zawierać dokładną listę składników dania,m dokładny sposób jego przygotowania, dane dotyczące czasu przygotowania oraz na kategorię (deser, przekąska, danie główne) oraz dokładne dane zgłaszającego czyli prawdziwe imię i nazwisko oraz adres zamieszania i nr telefonu. I bardzo proszę - zgłaszając się bierzcie pod uwagę Wasze możliwości przyjazdu do Warszawy w dniu 11 lipca b.r.

Konkurs będzie trwał od dzisiaj czyli 22 czerwca 2015r. do 4 lipca 2015r. włącznie. Po tym czasie wybiorę czterech zwycięzców, autorów najciekawszych według mnie przepisów, których zaproszę do Warszawy żeby uczestniczyli w evencie 11 lipca. Organizator pokryje koszty podróży. Zwycięzcy dostaną w nagrodę fartuszki marki Cookie.  

Kiedy więc zakończymy już konkursy na blogach i ogłosimy zwycięzców nastąpi ciąg dalszy zabawy. I to jakiej zabawy! Blogerzy razem z zaproszonymi laureatami konkursów spotkają się na evencie, przy wspólnym gotowaniu, które odbędzie się także w formie konkursu. Będziemy mieli 90 minut na przygotowanie 2 zwycięskich potraw więc proszę Was od razu żeby zgłaszane przepisy dało się przyrządzić w czasie nie dłuższym niż półtorej godziny. Uczestnicy zwycięskiej drużyny otrzymają po zestawie noży Fiskars a bloger-organizator nagrodę pieniężną. Zwycięska drużyna spotka się także na wspólnym obiedzie z Davidem Gaboriaud, francuskim kucharzem i autorem znanych programów kulinarnych. Event będzie transmitowany na żywo na kanale YoyTube Almette.
 
Zachęcam do uważnego przeczytania zamieszczonego niżej regulaminu konkursu. W przypadku wątpliwości i pytań jestem do Waszej dyspozycji.

Myślę, że formuła konkursu jest ciekawa. Będzie mi bardzo miło spotkać się z laureatami, poznać Was osobiście i razem gotować. Nagrody są, według mnie, ciekawe i warto o nie powalczyć.

                        Serdecznie Was zapraszam do udziału 
                          i niecierpliwie czekam na zgłoszenia!


wygraj to , konkurs almette , zabawa , rywalizacjaREGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO „Taste the Summer by Almette Fruit”

zwany dalej Regulaminem

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu kulinarnego pod nazwą „Taste the Summer by Almette Fruit”, zwanego dalej Konkursem, jest Synertime Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowoursynowskiej 101e, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291350, NIP 9512236147, REGON 141173151, kapitał zakładowy spółki 150.000,- złotych, zwana dalej Organizatorem.

2. Fundatorem przyrzekającym nagrody oraz określającym rodzaj i wartość nagród w Konkursie, a także wydającym nagrody w Konkursie, jest Grasp Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 48, 02-672 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000312809, NIP: 5213304034, REGON: 015778127, zwana dalej Fundatorem.

3. Konkurs jest prowadzony na zasadach określonych w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie internetowej stanowiącej tzw. blog o tematyce kulinarnej, prowadzony pod adresem http://smacznapyza.blogspot.com/ zwany dalej Blogiem, za zgodą osoby prowadzącej Blog, zwanej dalej Blogerem.

5. Udział w Konkursie można zgłosić wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) na następujący adres poczty elektronicznej wskazany przez Organizatora: i.kulinska@synertime.pl , zwany dalej Adresem Konkursowym.

6. Konkurs rozpoczyna się w dniu 22 czerwca 2015 roku i będzie trwał do dnia 04 lipca 2015 roku, w tym terminie można zgłosić udział w Konkursie.

7. Konkurs stanowi jeden z dziesięciu konkursów prowadzonych w ramach akcji “Taste the Summer by Almette Fruit” na dziesięciu różnych Blogach internetowych o tematyce kulinarnej. Z każdego konkursu zostanie wyłoniona odrębna grupa zwycięzców uprawnionych do uczestniczenia w finałowym konkursie oraz wydarzeniu finałowym akcji „Taste the Summer by Almette Fruit”. W związku z tym dopuszczalny jest udział tylko w jednym z konkursów, na jednym Blogu internetowym.

Uczestnicy Konkursu

8. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej Uczestnikami.

9. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z tym, że Uczestnik może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w Konkursie.

10. W związku z tym, że Konkurs stanowi jeden z dziesięciu konkursów prowadzonych w ramach akcji “Taste the Summer by Almette Fruit” na dziesięciu różnych Blogach internetowych o tematyce kulinarnej oraz, że z każdego konkursu zostanie wyłoniona odrębna grupa zwycięzców uprawnionych do uczestniczenia w finałowym konkursie oraz wydarzeniu finałowym akcji „Taste the Summer by Almette Fruit”, to Uczestnik nie może wziąć udziału w innym konkursie prowadzonym w ramach akcji “Taste the Summer by Almette Fruit”, na innym Blogu internetowym.

11.  W Konkursie nie mogą brać udziału Blogerzy organizujący konkurs na swoim blogu, pracownicy oraz przedstawiciele Organizatora, Fundatora lub podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z Organizatorem, Fundatorem, Blogerem oraz innymi podmiotami biorącymi bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.

Udział w Konkursie

12. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych.

13. W celu udziału w Konkursie, w okresie trwania Konkursu wskazanym w pkt 6 Regulaminu, osoba spełniająca warunki określone w Regulaminie może dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie, zwanego dalej Zgłoszeniem. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) na Adres Konkursowy.

14. W ramach udziału w Konkursie, Uczestnik wykonuje zadanie konkursowe polegające łącznie na:
  1) podaniu w Zgłoszeniu własnego autorstwa przepisu na potrawę z użyciem wybranego serka marki  Almette spośród czterech rodzajów serków Almette Fruit (z Gruszką i Jabłkiem, z Jagodą i Maliną, z Wiśnią i Żurawiną, Morelą i Wanilią), z tym że przepis nie może dotyczyć dania stanowiącego kanapkę; przepis obejmuje nazwę przepisu, okazję odpowiednią dla potrawy (przekąska, danie główne lub deser), czas potrzebny na przygotowanie potrawy, wszystkie składniki wchodzące w skład potrawy, w tym również ich ilość, opis sposobu jej przygotowania, oraz,
  2) załączeniu w Zgłoszeniu zdjęcia potrawy wykonanej przez Uczestnika według zgłoszonego przepisu
  3) udziale w finałowym konkursie oraz finałowym wydarzeniu kulinarnym organizowanym w ramach akcji „Taste the Summer by Almette Fruit”, zwanym dalej Wydarzeniem Finałowym, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2015 roku w studio Food Lab Studio w Warszawie, przy ul. Racjonalizacji 5, 02-640 Warszawa.

15. Zgłoszenie musi spełniać następujące warunki:
  1) Zgłoszenie musi zawierać prawdziwe dane,
  2) Zgłoszenie musi być oryginalne, a ich samodzielnym i wyłącznym twórcą musi być Uczestnik,
  3) Uczestnikowi przysługuje całość praw majątkowych oraz niemajątkowych, w szczególności praw
  4) w przepisie oraz zdjęciu zawartych w Zgłoszeniu nie można wykorzystać żadnych utworów,
  5) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszenia już wcześniej rozpowszechnionego lub
  6) zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Zgłoszenia zawierającego treści sprzeczne z prawem,
  7) Zgłoszenie nie może zawierać żadnych treści stanowiących negatywne opinie dotyczące autorskich, do Zgłoszenia,artystycznego wykonania ani wizerunku osób trzecich, do których Uczestnikowi nie przysługują odpowiednie prawa własności intelektualnej, zgłoszonego do innych akcji promocyjnych lub konkursów,zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne,Organizatora, Fundatora, Hochland, produktów Hochland w tym marki Almette, ani żadnych innych treści przedstawiających Organizatora, Fundatora, Hochland, produkty Hochland, w tym markę Almette w negatywny sposób,innych niż będących własnością Hochland.
  8) Zgłoszenie nie może zawierać zastrzeżonych nazw produktów (marek) oraz znaków towarowych

16. Uczestnicy rywalizują w zakresie najlepszego wykonania zadania konkursowego. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki kulinarnej oraz sztuki fotografii, co oznacza, że ocenie podlegają oryginalność, pomysłowość oraz walory kulinarne zgłoszonego przepisu oraz oryginalności, pomysłowość oraz walory artystyczne załączonego zdjęcia potrawy wykonanej według zgłoszonego przepisu.

17. Zgłoszenia niespełniające warunków określonych w Regulaminie nie będą brały udziału w Konkursie oraz nie będą prezentowane na Blogu.

18. Uczestnik nie może wprowadzać w Zgłoszeniu zmian po dokonaniu Zgłoszenia.

19. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik podaje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) swoje dane osobowe tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail w celach związanych z Konkursem.

20. Zdjęcia oraz przepisy objęte Zgłoszeniem mogą być prezentowane na Blogu, a także przez Fundatora lub Hochland, w tym w serwisie www.almette.pl/konkurs2015/, z wyłączeniem przepisów oraz zdjęć niespełniających warunków Regulaminu, które Organizator wyklucza i usuwa.

Nagrody


21. W Konkursie przewidziane są nagrody w postaci 1 (jednego) designerskiego fartucha marki COOKie o wartości 232 ,- złotych brutto, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 26,- złotych, o łącznej wartości 258,- złotych. Łączna ilość nagród w Konkursie wynosi 4 (cztery) nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie potrącona i wpłacona przez Fundatora, jako płatnika podatku dochodowego od wygranej przez Uczestnika w Konkursie nagrody, na rachunek właściwego Urzędu Skarbowego.

22. Każdy zwycięzca nagrody w Konkursie uzyskuje również zaproszenie oraz kwalifikuje się do finałowego konkursu oraz Wydarzenia Finałowego. Zasady udziału w Wydarzeniu Finałowym określa odrębny regulamin. Udział w Wydarzeniu Finałowym jest warunkiem otrzymania nagrody. W przypadku gdy Uczestnik nie weźmie udziału w Wydarzeniu Finałowym, Uczestnik traci prawo do nagrody, chyba że nieobecność Uczestnika w Wydarzeniu Finałowym była spowodowana chorobą udokumentowaną zaświadczeniem lekarskim. W przypadku utraty prawa do nagrody przez Uczestnika, nagroda pozostaje własnością Fundatora.

23. Nagrody będą przyznawane po zakończeniu okresu trwania Konkursu wskazanego w pkt 6 Regulaminu, w terminie do dnia 06 lipca 2015 roku.

24. Zwycięzców w Konkursie oraz zdobywców nagród wyłoni w imieniu Organizatora komisja konkursowa, która składać się będzie z Blogera prowadzącego dany Blog na którym jest prowadzony dany Konkurs oraz z osób wybranych przez Organizatora i Fundatora. Komisja dokonuje wyboru według własnej oceny, biorąc w szczególności pod uwagę oryginalność pomysłu i prezencję Zgłoszenia oraz walory estetyczne i kompozycję przepisu zawartego w Zgłoszeniu, a także walory estetyczne i artystyczne zdjęcia zawartego w Zgłoszeniu.

25. Uczestnik, któremu przyznano nagrodę w Konkursie, zostanie zawiadomiony o wygranej poprzez pocztę elektroniczną (e-mailem) na adres poczty elektronicznej (e-mail) Uczestnika, jaki został podany przez Uczestnika podczas dokonywania Zgłoszenia.

26. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom podczas Wydarzenia Finałowego albo będą wysyłane do Uczestników pocztą lub kurierem w terminie do 6 (sześciu) tygodni od dnia ich przyznania.

27. Warunkiem wydania nagród jest potwierdzenie przez Uczestnika odbioru przesyłki zawierającej nagrodę albo osobisty odbiór nagrody podczas Wydarzenia Finałowego.

28. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika nagrody Uczestnik traci prawo do nagrody, a nagroda pozostaje własnością Fundatora.

29. Jeden Uczestnik może zdobyć w Konkursie tylko 1 (jedną) nagrodę.

30. Nagród w Konkursie nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny.

31. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Prawa autorskie

32. Przesłanie Zgłoszenia przez Uczestnika w ramach Konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, że:
  1) jest on wyłącznym twórcą Zgłoszenia oraz że przysługuje mu całość praw majątkowych oraz
  2) jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń
  3) przysługujące mu prawa majątkowe i niemajątkowe do Utworów nie są w żaden sposób
  4) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Utworów w sposób ograniczający
  5) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z Utworów.

33. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że w zakresie Utworów Uczestnik nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do Utworów, lub też w jakikolwiek inny sposób mogłaby uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.

34. Utwory nie mogą naruszać jakiegokolwiek prawa lub dobra osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich lub innych praw na dobrach niematerialnych lub materialnych.

35. Dokonując zgłoszenia Utworów Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie Utworów w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i ogłoszeniem jego wyników w środkach masowego przekazu, w szczególności w Internecie, w tym na Blogu, a także w serwisie www.almette.pl/konkurs2015/.

36. Z chwilą wydania Uczestnikowi przez Fundatora nagrody w Konkursie, stosownie do przepisu art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, Uczestnik, któremu została przyznana nagroda w Konkursie, przenosi na Fundatora wszystkie majątkowe prawa autorskie do Utworów bez ograniczeń terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili powstania Utworów, w tym obejmujących:
  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów: wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy niemajątkowych, w szczególności praw autorskich, do utworów zawartych w Zgłoszeniu,
tj. przepisu na potrawę z użyciem produktu marki Almette Fruit oraz zdjęcia potrawy przygotowanej przez Uczestnika według zgłoszonego przepisu, zwanych dalej łącznie Utworami,ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich,korzystanie z Utworów przez Fundatora, stosownie do pkt 36 Regulaminu,
  2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono: wprowadzanie
  3) w zakresie rozpowszechniania Utworów lub wydawania książek, publikacji, czasopism Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do pamięci komputerów, do sieci komputerowej (Intranetu) lub Internetu, bez ograniczeń co do ilości takich jednostek, w tym także w ramach wydawania książek, publikacji, czasopism zawierających Utwory,do obrotu, w tym sprzedaż, a także użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy, a także prawo do wprowadzania do obrotu, w tym w tym także w ramach wydawania książek, publikacji, czasopism zawierających Utwory,zawierających Utwory w sposób inny niż określony powyżej: publiczne lub niepubliczne przedstawienie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne lub niepubliczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także publikacja we wszelkich środkach publicznego lub niepublicznego przekazu, w tym w telewizji, kinie, radiu, Internecie, Intranecie, prasie oraz w innych publikacjach, w tym publikacjach i materiałach informacyjnych, handlowych, reklamowych, promocyjnych.

37. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów, Fundator uprawniony jest do wykonywania zależnego prawa autorskiego, w tym rozporządzania i korzystania z opracowań Utworów, z prawem Fundatora do udzielania dalszych zgód na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworów, a także do wykorzystywania Utworów jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań, w szczególności w postaci przeróbek, fragmentaryzacji, oraz podejmowania innych czynności w ramach wszelkich działań podejmowanych przez Fundatora nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Utworom.

38. Uczestnik, któremu została przyznana nagroda w Konkursie, oświadcza i gwarantuje, że w toku korzystania przez Fundatora z Utworów, Utwory mogą być udostępniane anonimowo. Fundator nie ma obowiązku oznaczania Utworów, ani jakichkolwiek egzemplarzy Utworów imieniem i nazwiskiem Uczestnika, któremu została przyznana nagroda w Konkursie.

39. Na żądanie Fundatora Uczestnik potwierdza na piśmie fakt przeniesienia praw do Utworów oraz udzielenia zezwoleń zgodnie z Regulaminem. Fakt potwierdzenia przeniesienia praw do Utworów oraz udzielenia zezwoleń na piśmie jest warunkiem wydania nagrody w Konkursie.

40. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów oraz udzielenie zgody na zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów przez Uczestnika, któremu została przyznana nagroda w Konkursie, nie jest nieodpłatne, a ekwiwalent wynagrodzenia stanowi przyznana Uczestnikowi nagroda w Konkursie.

Dane osobowe

41. Organizator oraz Fundator będą przetwarzali dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 1182, tekst jednolity ze zm.), wyłącznie dla wypełnienia ich usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu w stosunku do jego Uczestników. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Fundatora nie narusza praw i wolności osób, których dane dotyczą i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Uczestnicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie i mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania, z tym, że podanie danych osobowych na cele związane z Konkursem jest warunkiem udziału w Konkursie.

Reklamacje

42. Niezależnie i bez wpływu na przewidziane przepisami powszechnie obowiązującego prawa uprawnienia przysługujące Uczestnikowi w zakresie zgłaszania i dochodzenia roszczeń, można zgłaszać do Organizatora wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu.

43. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na Adres Konkursowy wskazany w pkt 5 Regulaminu. Dla ułatwienia identyfikacji osoby zgłaszającej reklamację oraz przedmiotu reklamacja powinna określać w szczególności imię, nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.

44. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 1 (jednego) miesiąca od wykrycia przez zgłaszającego okoliczności stanowiącej podstawę tej reklamacji.

45. Organizator zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Organizator może przesłać odpowiedź listem poleconym, a także w formie wiadomości e-mail.

Postanowienia końcowe

46. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach poza Regulaminem mają jedynie charakter informacyjny.

47. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego prawa.

48. Regulamin dostępny jest na Blogu oraz w serwisie www.almette.pl/konkurs2015/.

1 komentarz:

Będzie mi miło jeśli zostawisz swój komentarz i odwiedzisz mnie znowu. Jeśli ugotowałeś albo upiekłeś coś z przepisu znalezionego tutaj zrób zdjęcie i pochwal się przysyłając je do mnie.

Print Friendly and PDF
Copyright © Smaczna Pyza , Blogger